+420 608 345 746 [email protected]

Aby právo nezůstalo problémem

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem a domluvit si schůzku.

Bojíte se obrátit na advokáta?

Nemějte obavy. Úvodní schůzku, jakož i odpovědi na jednoduché dotazy poskytujeme zdarma.

Nemáte čas na osobní návštěvu advokátní kanceláře?

Kontaktujte nás odkudkoliv. Právní služby poskytujeme rovněž online.

PRÁVNÍ SLUŽBY

Vymáhání pohledávek a insolvenční řízení

Zastupování věřitelů při mimosoudním i soudním vymáhání pohledávek včetně zastupování v exekučním řízení

Komplexní právní služby v insolvenčním řízení – příprava insolvenčního návrhu, uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a vedení incidenčních sporů, zejména o pravost, výši a pořadí pohledávek

Obchodní korporace a svěřenské fondy

Zakládání společností na klíč, úpravy zakladatelských dokumentů a jejich přizpůsobení platné právní úpravě, příprava smluv s členy statutárních orgánů, příprava rozhodnutí orgánů společnosti, zastupování před rejstříkovým soudem, likvidace společností

Zakládání a správa soukromých svěřenských fondů

Spolky

Právní pomoc při zakládání spolků a jejich zápisu do spolkového rejstříku, příprava stanov, přizpůsobení stanov občanských sdružení novému občanskému zákoníku, příprava likvidace spolků

Závazkové vztahy

Příprava a revize smluv a dalších právních dokumentů

Pracovní právo

Právní pomoc pro zaměstnavatele i zaměstnance

Řešení problémových otázek pracovního práva, příprava vzorových pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dalších pracovněprávních dokumentů, poradenství při ukončování pracovního poměru, konkurenční doložky

Ochrana zaměstnanců v případě insolvence zaměstnavatele

Mezinárodní právo soukromé

Právní poradenství ve věcech s mezinárodním prvkem

Nemovitosti a bytové spoluvlastnictví

Právní pomoc při koupi, výstavbě, prodeji a pronájmu nemovitostí, vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem, zřizování a rušení věcných břemen (služebnosti)

Komplexní právní služby pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva

Advokátní úschovy

Rodinné právo

Úprava majetkových poměrů za trvání manželství nebo po rozvodu, úprava poměrů nezletilých dětí a výživné

Zakládání a správa soukromých (rodinných) svěřenských fondů

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení a zastupování obětí trestných činů (poškozených)

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Advokátní úschovy

Advokátní úschova zvyšuje právní jistotu klientů ve smluvních vztazích, neboť k uvolnění finančních prostředků z úschovy dojde až po splnění předem sjednaných podmínek.

Advokátní úschova je výhodná pro kupující i prodávající zejména v případě transakcí s nemovitostmi. Kupující (resp. poskytovatel hypotečního úvěru) složí kupní cenu do advokátní úschovy, čímž prodávající získá jistotu, že kupující je schopen sjednanou částku uhradit. Předpokladem uvolnění kupní ceny z advokátní úschovy je pak nejčastěji až provedení vkladu vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího. Kupující tím eliminuje riziko spojené s úhradou kupní ceny v době, kdy ještě v katastru nemovitostí není evidován jako vlastník.

Právní překlady

Poskytování kompexních právních služeb včetně přípravy právních dokumentů v cizím jazyce (angličtina, francouzština, slovenština) je standardní součástí služeb advokátní kanceláře.

V případě potřeby lze jako doplňkovou službu sjednat i zajištění překladů dalších právních dokumentů.

Ověřování podpisů

Ověření podpisu (prohlášení o pravosti podpisu) je poskytováno jako doplňková služba pro klienty kanceláře, a to i mimo sídlo nebo provozní dobu advokátní kanceláře.

PRÁVNÍ PRAXE

od 9/2020       Harbour Legal s.r.o. advokátní kancelář

partner

od 7/2014       samostatný advokát

2010-6/2014   Tomaier Legal advokátní kancelář, s.r.o.

2013-6/2014   spolupracující advokát
2010-2012      advokátní koncipient – senior právník

2007-2009      RENAULT Česká republika, a.s.

člen dozorčí rady

2002-2009      RENAULT Česká republika, a.s.

2008-2009      general counsel pro teritorium ČR – SR – Maďarsko
2005-2007      general counsel pro teritorium ČR – SR
2004-2005      právní asistent a koordinátor implementace evropských distribučních smluv
2002-2004      právní asistent

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

VZDĚLÁNÍ A ČLENSTVÍ V ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMOŘE

od 3/2013
Česká advokátní komora: advokát (advokátní zkoušky složeny s prospěchovým stupněm výtečně)

2010-2013
Česká advokátní komora: advokátní koncipient

1999-2009
Univerzita Karlova, Právnická fakulta: právo a právní věda

2004-2005
Université Panthéon-Assas Paris II, Francie: Certificat supérieur de droit français

2001-2003
Université Panthéon-Assas Paris II, Francie: Diplôme d’université de droit français

2000-2002
Université Toulouse 1 Capitole, Francie: Diplôme d’université de deuxième cycle – Droit des affaires français et communautaire

UMĚLECKÉ AKTIVITY

REFERENCE

Vinohradský symfonický orchestr, z.s.
Cech houslařů pražských, z.s.
Prokoncert z.s.
Prokoncert z.s.
Vinohradský symfonický orchestr, z.s.
Cech houslařů pražských, z.s.

KONTAKTY

Mgr. Matúš Hanuliak, advokát
Adamovská 1064/7
140 00 Praha 4

E-mail: [email protected]
Tel.: +420 608 345 746

Na schůzku je nutné se předem objednat.

Evidenční číslo v seznamu advokátů
vedeném Českou advokátní komorou: 14871