+420 608 345 746 [email protected]

ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBY

Odměna za právní služby se řídí individuální dohodou s klientem a odvíjí se od odborné a časové náročnosti řešeného případu. Odměna je současně sjednávána s ohledem na možnosti a potřeby každého klienta. Klient je vždy předem informován o předpokládaném rozsahu práce advokáta, jakož i o odhadu nákladů, které si vyřízení jeho věci vyžádá (soudní či správní poplatky apod.).

Výše smluvní odměny nebo způsob jejího určení jsou s klientem dohodnuty při převzetí zastoupení. Smluvní odměna může být stanovena různými způsoby, a to například jako odměna časová (hodinová), úkonová, paušální nebo odměna podílová. Klient má vždy možnost vybrat si ten způsob určení odměny nebo takovou jejich kombinaci, kterou považuje za nejvýhodnější.

Časová (hodinová) odměna

Časová odměna se odvíjí od počtu časových jednotek (hodin), který si poskytování právních služeb pro klienta vyžádalo. Celková odměna se tudíž vypočte jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb. Výše hodinové sazby je sjednána předem, přičemž klient je současně informován o odhadované časové náročnosti právní služby.

Úkonová odměna

Úkonová odměna je určena násobkem pevné sazby za jeden úkon poskytnuté právní služby a počtu úkonů právní služby, které advokát v dané věci pro klienta učiní (např. sepsání odvolání či ústavní stížnosti, účast na jednání před soudem nebo sepsání právního rozboru věci). Výše odměny za jeden úkon je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení. Jednotlivé typy úkonů právní služby jsou vymezeny v ustanovení § 11 vyhlášy Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění.

Paušální odměna za vyřízení věci

Paušální odměna je určena jako celková částka, kterou klient zaplatí za kompletní vyřízení své věci ve sjednaném rozsahu. Odměna je tedy účtována bez ohledu na množství hodin či dobu poskytování právních služeb. Tento způsob určení odměny se používá nejčastěji v případě jednorázových transakcí, které vyžadují komplexní právní služby různého druhu.

Podílová odměna (success fee)

Odměna je stanovena podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci (např. 20 % vysouzené částky). Advokát má na odměnu nárok pouze v případě dosažení stanoveného cíle, typicky v případě úspěchu ve sporu. V opačném případě klient uhradí jen hotové náklady.

Není-li odměna advokáta sjednána, řídí se se ustanoveními o mimosmluvní odměně, která jsou obsažena ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění.

Advokátovi vedle odměny náleží náhrada hotových výdajů (zejm. zaplacené soudní a správní poplatky, náklady na znalecké posudky a překlady, cestovní výdaje, poštovné) a náhrada za promeškaný čas. K odměně advokáta je účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

KONTAKTY

Mgr. Matúš Hanuliak, advokát
Adamovská 1064/7
140 00 Praha 4

E-mail: [email protected]
Tel.: +420 608 345 746

Evidenční číslo v seznamu advokátů
vedeném Českou advokátní komorou: 14871